Rola Sejmu w Polsce

prawo karne - adwokat Agnieszka Moszczyńska

Wedle konstytucyjnych zapisów władzę ustawodawczą w Polsce sprawuje Sejm i Senat. Obok funkcji ustawodawczej Sejm pełni również funkcje kontrolną i kreacyjną.

W ramach swych kompetencji ustawodawczych Sejm stanowi ustawy. Ten rodzaj aktów prawnych reguluje różne dziedziny życia obywateli państwa polskiego, takie jak przykładowo prawa i wolności obywateli, organizacja najważniejszych organów państwa czy budżet państwa.

Sejm stanowi także normy konstytucyjne w ramach funkcji ustrojodawczej. Warto podkreślić, że prezydent państwa polskiego jest upoważniony właśnie przez Sejm do ratyfikowania, a także do wypowiadania umów międzynarodowych.

Kadencja Sejmu trwa 4 lata, posłowie są wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych przy czym głosowanie jest tajne. Wybranym na posła może być osoba, która ma 21 lat i posiada czynne prawo wyborcze, to znaczy może wybierać posłów, nie jest ubezwłasnowolniona ani pozbawiona praw publicznych czy też wyborczych.