Ustawodawstwo Unii Europejskiej w Polsce

Kancelaria Komornicza Poznań

Zanim Polska weszła do Unii Europejskiej na jej terytorium obowiązywało jedynie prawo krajowe, a więc takie, które stanowione jest przez tutejsze organy władzy państwowej.

Odkąd jednak państwo polskie znalazło się w Unii należy mówić także o prawie stanowionym przez prawodawcę wspólnotowego.

Rozporządzenia, dyrektywy, decyzje to akty normatywne Unii Europejskiej, które obowiązują także na terytorium RP.

Rozporządzenia regulują sprawy, które zazwyczaj są przedmiotem unormowania przez krajowe ustawy.

Jeśli zdarzy się tak, że rozporządzenie UE ureguluje jakąś dziedzinę spraw prędzej niż ustawa, wówczas parlament nie ma kompetencji do ponownego rozpatrywania tych kwestii.

Polska jest adresatem norm prawnych zawartych w dyrektywach unijnych, te akty prawne w odróżnieniu od rozporządzeń muszą zostać wdrożone w prawie krajowym.

Warto wspomnieć, że od 2003 roku Unia Europejska planuje wprowadzić Konstytucję Europy, zwaną Traktatem Konstytucyjnym.