Wykonanie ustawy

https://smart-bhp.pl/szkolenie-bhp-gliwice/

By ustawa została wykonana, a więc kolokwialnie pisząc zapisy ustawy zostały wcielone w życie organy władzy wykonawczej muszą wydać akty wykonawcze. Te akty normatywne to rozporządzenia, zarządzenia i uchwały, są wydawane z upoważnienia ustawy, a więc są z nią ściśle związane. Akt wykonawczy jest wydawany na podstawie ustawy i związany z treścią tej ustawy.

Akty wykonawcze muszą być zgodne nie tylko z ustawą, ale także z konstytucją, bowiem to ona stoi w hierarchii aktów prawnych przed ustawą. W tych aktach są normowane sprawy zazwyczaj organizacyjne, nie są one uregulowane w ustawach ze względu na to, że często ulegają różnym modyfikacjom. Tylko parlament może stanowić prawo, stąd też organy władzy wykonawczej chcąc wydać jakiś akt wykonawczy muszą uzyskać od organów władzy ustawodawczej stosowne upoważnienie.

Przykładowo, głowa państwa wydaje zgodnie z zapisami konstytucyjnymi rozporządzenia i zarządzenia, w tym przypadku sprawy są nieco bardziej skomplikowane, bowiem niektóre akty wydawane przez prezydenta wymagają kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.